ue

“Szypuła Halina „SARA” Produkcja Obuwia”
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Promocja marki BOHEMA CLOTHINGna arenie międzynarodowej.

Głównym celem realizacji przedmiotowego Projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej marki BOHEMA CLOTHING na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta odzieży oraz promocji branży mody polskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie projektu z UE: 430.185.00 PLN